Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza Regulamin zakupów w sklepie internetowym misusypiacz.pl.
2. Właścicielem sklepu jest firma Kotyras.com Daniel Kotyras, ul. Zamiejska 11a/10, 30-382 działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Krakowa pod numerem 4362/2008, zwanym dalej misusypiacz.pl.

3. Dane kontaktowe:
misusypiacz.pl
Kotyras.com Daniel Kotyras
ul. Zamiejska 11a/10
30-382 Kraków
Adres poczty elektronicznej: sklep@bubukids.pl
Telefon: +48 607 241 472 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
4. Konto w sklepie misusypiacz.pl to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi za pomocą unikalnego identyfikatora informacji dotyczących usług zamówionych przez niego w sklepie oraz zamawiania towarów w sklepie, kontroli stanu rozliczeń ze sklepem, a także możliwości wglądu i poprawiania danych osobowych.
5. Klient w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot (osobę fizyczną lub prawną), który zakłada lub posiada konto w sklepie misusypiacz.pl lub dokonuje zakupów w sklepie bez zakładania konta.
6. Konsument w rozumieniu Regulaminu to klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z misusypiacz.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w misusypiacz.pl.
7. Założenie konta w sklepie misusypiacz.pl nie jest warunkiem koniecznym do zamawiania produktów dostępnych w sklepie.
8. misusypiacz.pl jest zobowiązany do dostarczenia klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. misusypiacz.pl ponosi wobec klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
9. Do korzystania ze sklepu internetowego misusypiacz.pl, w tym do przeglądania asortymentu, dokonywania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
9.1.korzystanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
9.2. posiadanie przeglądarki internetowej:
9.2.1 Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
9.2.2 Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
9.2.3 Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
9.2.4 Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
9.2.5 Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
9.3 posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
9.4 zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
10. Polityka Prywatności i sposób zarządzania plikami cookies (tzw. ciasteczka) zostały opisane w sekcji Polityka Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.bubukids.pl/i7,polityka-prywatnosci.html
II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i pełnych danych w procesie zakładania konta w sklepie misusypiacz.pl przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są pełne lub prawdziwe, sklep ma prawo usunąć konto i nie zrealizować zamówienia złożonego przez Klienta.
2. Sklep misusypiacz.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu założenia konta w sklepie misusypiacz.pl
2.1 nazwisko i imiona Klienta,
2.2 adres zamieszkania,
2.3 adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
2.4 adres poczty elektronicznej Klienta,
2.5 numer telefonu.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą konta w sklepie misusypiacz.pl oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Sklep misusypiacz.pl ma prawo udostępnić wgląd do danych osobowych klienta firmie Kotyras.com sp. z o.o. świadczącej usługi obsługi klienta oraz usługi logistyczne na rzecz sklepu misusypiacz.pl tylko i wyłącznie w celach związanych z zawartą umową.
5. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty „PayU” Sklep misusypiacz.pl ma prawno przekazać dane osobowe klienta firmie: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
6. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez sklep misusypiacz.pl o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

III. Polityka cenowa

1. Ceny produktów w sklepie misusypiacz.pl podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce odpowiedniej dla danego produktu.

2. Ceny produktów w sklepie misusypiacz.pl nie zawierają kosztów wysyłki towaru do klienta. Koszty wysyłki podawane są każdorazowo w trakcie składania zamówienia, bezpośrednio przed i w trakcie zatwierdzania oraz składania zamówienia. Ceny produktów wraz z cenami wysyłki stanowią całkowitą wartość zamówienia.

3.Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktów oraz koszt ich dostarczenia na terenie Polski.

4. Informacje o cenie produktu oraz cechach i istotnych właściwościach produktu dostępne są na stronach internetowej misusypiacz.pl i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

5. Podana w sklepie misusypiacz.pl cena każdego produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, chyba że Klient już po złożeniu zamówienia otrzymał od sklepu rabat.

6. Ceny produktów podane na stronach internetowych misusypiacz.pl obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem misusypiacz.pl. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w innych kanałach sprzedaży mogą obowiązywać inne uwidocznione w tych kanałach ceny produktów.

7. Ceny produktów prezentowanych na misusypiacz.pl mogą ulegać zmianie. Zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

IV. Formy płatności i wysyłka produktów

1. W sklepie misusypiacz.pl dostępne są następujące formy płatności:

1.1 przedpłata na konto firmy.

2. Sklep misusypiacz.pl dostarcza produkty na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski. Jeśli klient chce zamówić produkty z wysyłką do innego niż Polska kraju niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze sklepem misusypiacz.pl w celu ustalenia indywidualnej opłaty za wysyłkę (e-mail: sklep@bubukids.pl lub tel. 607 241 472).

4. Sklep misusypiacz.pl określa indywidualnie koszty wysyłki produktów dla każdego produktu oddzielnie. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu koszt wysyłki uzależniony jest od łącznej wagi wszystkich zamówionych produktów i jest prezentowany w trakcie składania zamówienia.

5. Sklep misusypiacz.pl informuje każdorazowo Klienta o kwocie należnej za wysyłkę na etapie wyboru formy przesyłki zamówienia składanego przez Klienta. Koszty wysyłki podawane są każdorazowo w trakcie składania zamówienia, bezpośrednio przed i w trakcie zatwierdzania oraz składania zamówienia. Ceny produktów wraz z cenami wysyłki stanowią całkowitą wartość zamówienia.

6. Dokonując zamówienia Klient akceptuje koszty wysyłki ustalone przez sklep misusypiacz.pl.

7. Klient dokonuje wyboru rodzaju przesyłki podczas składania zamówienia. Dla każdego produktu sklep indywidualnie określa dostępne formy wysyłki i dostępne one są przed złożeniem zamówienia.

8. Wysyłka zamówionych produktów następuje w maksymalnie ciągu 3-5 dni roboczych od zaksięgowania całej należnej kwoty na rachunku bankowym sklepu misusypiacz.pl. Przy każdym produkcie podany jest maksymalny czas, w którym zostanie zamówiony produkt wysłany.

9. W przypadku, gdy klient zamawia produkty z różnymi terminami dostawy, całe zamówienie zostanie wysłane do klienta zgodnie z terminem obowiązującym dla produktu, którego czas wysyłki jest najdłuższy. W przypadku, gdy w opisie produktu jest „Produkt na zamówienie – prosimy o kontakt telefoniczny” realizacja zamówienia może wynieść do 21 dni roboczych.

10. Wraz z każdym zamówieniem sklep misusypiacz.pl załącza paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku gdy klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest poinformowania sklepu o tym fakcie w trakcie składania zamówienia.

11. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT pocztą elektroniczną.

V. Zwrot produktów bez podania przyczyny

1. Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsumentem, który zawarł za pośrednictwem misusypiacz.pl umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Procedura odstąpienia od umowy, zawierająca w szczegółowe informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument dostępna jest na stronie: http://www.bubukids.pl/i2,zwroty-i-wymiany.html

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym konsument odebrał produkt od przewoźnika lub dniu w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała produkt od przewoźnika.

3. W przypadku umowy, która obejmuje kilka produktów, które są dostarczane w oddzielnych przesyłkach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym konsument odebrał ostatni produkt z zamówienia lub dniu w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała ostatni produkt z zamówienia.

4. Konsument może odstąpić od umowy informując misusypiacz.pl o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie wysłane jest na adres: misusypiacz.pl, Zamiejska 11a/10, 30-382 Kraków.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, który dostępny jest na stronie: http://www.bubukids.pl/formularz_zwrotu/. Skorzystanie z wzoru dostarczanego przez misusypiacz.pl nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował misusypiacz.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: misusypiacz.pl, ul. Zamiejska 11a/10, 30-382 Kraków.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy misusypiacz.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. misusypiacz.pl zwraca także, koszty dostarczenia towaru do konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez misusypiacz.pl.

9. misusypiacz.pl ma prawo wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od konsumenta do momentu otrzymania towaru od konsumenta lub dostarczenia przez niego wiarygodnego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. misusypiacz.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument, chyba że konsument jednoznacznie wybrał inny sposób zwrotu płatności. W obu przypadkach konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem wykonywanym przez misusypiacz.pl.

11. Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego produktu, które było wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

V. Procedura reklamacyjna

1. Produkty dostępne w sklepie misusypiacz.pl pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.

2. Reklamacja Klienta w związku z wadami fabrycznym produktów lub niezgodnością produktu z umową powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres sklepu misusypiacz.pl wraz z reklamowanymi  produktami. Reklamacja powinna zawierać:

2.1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim,

2.2. opis wady,

2.3. okoliczności uzasadniające reklamację,

2.4. okoliczności wystąpienia i wykrycia wady,

2.5. ewentualną sugestię sposobu rozwiązania reklamacji.

3. Sklep zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

4. Sklep misusypiacz.pl nie przyjmuje od Klientów przesyłek pocztowych za pobraniem.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1 może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a misusypiacz.pl,

1.2 może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania polubownego należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. W sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są odpowiednie formularze wniosków.

4. Organizację i działanie stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5. Dokładne informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń orz zasady dostępu do takich procedur dostępne są w siedzibach, a także na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji, które zajmują się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

6. Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia z misusypiacz.pl, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną konsumentów.

7. Spory transgraniczne pomaga rozwiązać Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Dane tych instytucji dostępne są na stronach internetowych Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2016 r.


Sklep należy do grupypodgrzewacz do chusteczek, logo


Sklep misusypiacz.pl prowadzony jest przez firmę: Kotyras.com Daniel Kotyras, ul. Zamiejska 11a/10, 30-382 Kraków, NIP: 764-208-48-87, REGON: 120727456, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Krakowa nr 4362/2008
Odbiory osobiste / Showroom: Kraków, ul. Skośna 12 (Ruczaj), tel. 607 241 472 - duży parking, łatwy dojazd; szybka wysyłka do innych miast

Miś usypiacz z bijącym sercem lub przytulanka z wielofunkcyjną pozytywką to idealny pomysł na prezent dla przyszłej mamy. Dzięki swojemu klasycznemu wyglądowi szumiący miś Prince Lionheart, albo zwierzątka marki Zazu lub Skip Hop będą udanym podarunkiem zarówno dla rodziców, jak i dziecka.

miś usypiacz, misie usypiacze, misie do usypiania, szum suszarki usypia dziecko, króliczek usypiacz, miś szumiący, misie szumiące, prince lionheart, miś usypiaczek, szumiący miś, przytulanka do usypiania

podgrzewacz do chusteczek, kontakt

podgrzewacz do chusteczek, kontakt

W naszym sklepie Bubukids.pl znajdziecie także tysiące ciekawych produktów

podgrzewacz do chusteczek, kontakt

podgrzewacz do chusteczek, kontakt

Sklep należy do grupy:

podgrzewacz do chusteczek, logo

Znajdź nas na allegro:

podgrzewacz do chusteczek, kup na allegro